Xanadu

Charlene (ZDF Hitparade 16.04.1992)

Xanadu

Charlene (ZDF Hitparade 16.04.1992)